Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Čo sme dokázali

Čo sme dokázali

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko ako 1. v histórií dokázali, že organizovaná odborová organizácia má silu a dokáže priniesť výsledky, vrátane kompletnej kolektívnej zmluvy aj v ťažkej vyjednávacej pozícií PRED SPUSTENÍM VÝROBY.

Následne si Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko dokázali zabezpečiť silnú vyjednávaciu pozíciu do ďalšieho kolektívneho vyjednávania. Toto strategicky presné naplánovanie malo za následok, že sa moderným odborom podarilo po 9 mesiacoch od uzavretia 1. kolektívnej zmluvy vyjednať rekordné navýšenie mzdy zamestnancov a to až o 26,16%, pričom plnenie začalo dokonca o 3 mesiace skôr, ako skončila platnosť existujúcej kolektívnej zmluvy.

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko sa taktiež prejavili ako veľmi silný a vplyvný lobista, keď počas pandémie Covid-19 konštruktívne presadzovali voči orgánom Slovenskej republiky podmienky obhajujúce záujmy zamestnancov (zdielaná spoluzodpovednosť -UK model), čo zabezpečilo zamestnancom pracujúcim v závode JLR zachovanie platových a pracovných podmienok bez potreby prepúštania.

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko ako vôbec prvé odbory na Slovensku pripavili a vydávajú komplexné programové vyhlásanie, na základe ktorého začínajú vyjednávať Chartu pracovných vzťahov, ktorá je nadstavbovým dokumentom kolektívnej zmluvy, pričom rieši široký rozsah vzťahov a otvára celospoločenské témy vo vzťahu k zamestnancom, odborovým organizáciám a veciam verejným.

Moderným odborom Jaguar Land Rover Slovensko sa podarilo v najmladšej automobilke JLR presadiť 5 minútovú prestávku mimo kolektívneho vyjednávania, čím sa stala len druhou automobilkou na Slovensku, ktorá ma väčší rozsah prestávky pre zamestnancov. 

Moderné odbory Jaguar Land Rover stavajú na spolupráci a vzájomenj solidarite, preto sú v kontakte s kolegami z Unite the Union (odbory pôsobiacie vJLR v Anglicku), s ktorými v decembry 2019 spoluvytvárajú Európsku zamestnaneckú radu, ktorej úlohou je zastupovať záujmy zamestnancov a reagovať na stále silnejúcu digitalizáciu a globalizáciu.

Aj napriek tomu, že Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko sú mladou organizáciou, majú významné a silné postavenie na Slovensku. Počet ich členov stále rastie vďaka priamemu a spravodlivému sociálnému dialógu a snahe zlepšovať pracovné podmienky v podniku.

„Sme jednou z organizácií s najväčšou organizovanosťou na Slovensku“.

Aktivity a služby odborovej organizácie zahŕňajú osvetu zamestnancov, sociálne zabezpečenie, sociálny program odborovej organizácie, vrátane právneho a finančného poradenstva a benefitov u našich partnerov.

Dôvera zamestnancov v činnosť odborov rastie spolu s výhodami, ktoré sme vyjednali.

Cesta k zlepšovaniu pracovného prostredia v začínajúcom závode nebola vôbec jednoduchá. Aby sme sa dostali tam, kde sme, bolo nevyhnutné od začiatku pôsobenia JLR na Slovensku, vytvoriť sociálny dialóg medzi zamestnancami a vedením podniku, ktorý je potrebné viesť tak, aby bol prospešný pre všetkých.

Verejnosť, ale hlavne členská základňa Moderných odborov Jaguar Land Rover Slovensko pozitívne reaguje na solidaritu, ktorú moderní odborári podporujú a angažujú sa v oblasti dobrovoľníctva a charitatívnych akcií.

Od svojho vzniku si Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko držia svoju politickú neutralitu, aby si udržali svoju absolútnu nezávislosť. Napriek tomu sú Moderné odbory významným obrancom práv a záujmov zamestnancov a aktívnej občianskej spoločnosti na Slovensku.  

ReŠpektované postavenie našich odborov v podniku

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko sú jedny z najsilnejších a najorganizovanejších odborových organizácií pôsobiacich na Slovensku. Vplyv konania a presadzovania odborov Jaguar Land Rover siaha až k ostatným zamestnancom podnikov, pre ktorých sme inšpiráciou a hnacím motorom predovšetkým pri kolektívnom vyjednávaní.

V rámci zlepšovania firemnej kultúry sa nám podarilo vytvoriť jedinečný projekt Manažér ako líder a presadiť ho v pracovnom poriadku.

V Manažérovi ako lídrovidefinované požiadavky a normy správania sa pre vedúcich zamestnancov a manažérov. Vrátane bodového postupu ako sa chrániť a konať v prípade, keď sa cítim alebo som obeťou nadriadeného.

Každý zamestnanec si zaslúži dôstojné pracovné miesto a také pracovné prostredie, na ktoré bude s pokojom prichádzať a z ktorého aj v rovnakom stave bude odchádzať.

Pravidelné spoločné stretnutia vedenia podniku a vedenia odborov

Značnú mieru úspechu pri budovaní prostredia v JLR majú pravidelné spoločné stretnutia medzi vedením podniku a vedením odborov.

Stretnutia sa konajú pravidelne raz za týždeň až operatívne. 

Vďaka týmto rokovaniam sa nám podarilo zvýšiť záujem a spokojnosť oboch strán – tak podniku ako aj jeho zamestnancov. Sme pravým komunikačným kanálom pre obe strany. K riešeniam nedostatkov s vedúcimi prevádzok a vyzdvihnutiu výsledkov práce zamestnancov tak prichádza oveľa častejšie, vďaka čomu atmosféra v podniku napreduje.

Významná podpora bezpečnostných podmienok a ochrany pri práci

V rámci zabezpečenia a zlepšovania podmienok BOZP sme zriadili komisiu BOZP, ktorá je dôležitou a rešpektovanou súčasťou zabezpečovania ochrany zdravia pri práci  zamestnancov zamestnávateľa. Pravidelne sa zúčastňujeme meraní rizikových a klimatických faktorov na pracoviskách. Na pravidelnej báze máme spoločnú obhliadku s analýzou vývoja a hodnotenia rizík v jednotlivých halách pre jednotlivé pracoviská.

Ochrana pracovných miest a zachovanie zamestnanosti

Základom práce Moderných Odborov Jaguar Land Rover Slovensko je nielen zastupovať zamestnancov pri vyjednávaniach, ale predovšetkým zachovávať stabilnú zamestnanosť v podniku a pracovné miesto pre každého zamestnanca.

Pretože automobilový priemysel sa vyznačuje výraznými vzostupmi a pádmi, je dobré byť na toto obdobie pripravený a vedieť dobre pracovať s mechanizmami na to určenými.

Pre tento učel máme nástroj na udržiavanie zamestnanosti tzv. Konto pracovného času. Rovnako sa staráme o ochranu členov odborov aj počas skúšobnej doby.

Toto všetko by nebolo možné bez odborov, pretože bez odborov zamestnávateľ rozhoduje o všetkom sám!

Bez odborov by nebolo možné kolektívne vyjednávanie a z toho vyplývajúce mzdové, sociálne, kultúrne a právne zlepšenie podmienok zamestnancov.

Bez odborov zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch. Zamestnanci nemajú možnosť zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem,  ani dohodnúť ďalšie výhody v kolektívnej zmluve či mimo nej…

KONTAKTUJTE NÁS!

Jozef Baláži

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 130
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

    mojlrsvk@gmail.com

    +421 945 430 334

    oojlrsk@gmail.com

    +421 945 430 130