Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Čo sme dokázali

Čo sme dokázali

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko ako 1. v histórií dokázali, že organizovaná odborová organizácia má silu a dokáže priniesť výsledky, vrátane kompletnej kolektívnej zmluvy aj v ťažkej vyjednávacej pozícií pred spustením výroby.

Aj napriek tomu, že Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko sú mladou organizáciou, majú významné a silné postavenie na Slovensku. Počet ich členov stále rastie vďaka priamemu a spravodlivému sociálnému dialógu a  snahe zlepšovať pracovné podmienky v podniku. 

„Sme jednou z organizácií s najväčšou organizovanosťou na Slovensku“.

Služby odborovej organizácie zahŕňajú aj sociálne zabezpečenie a sociálny program odborovej organizácie vrátane právneho a finančného poradenstva a benefitov u našich partnerov.

Dôvera zamestnancov v činnosť odborov rastie spolu s výhodami, ktoré sme vyjednali.

Cesta k zlepšovaniu pracovného prostredia v začínajúcom závode nebola vôbec jednoduchá. Aby sme sa dostali tam, kde sme, bolo nevyhnutné od začiatku pôsobenia JLR na Slovensku, vytvoriť sociálny dialóg medzi zamestnancami a vedením podniku, ktorý je potrebné viesť tak, aby bol prospešný pre všetkých.

ReŠpektované postavenie našich odborov v podniku

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko sú jedny z najsilnejších a najorganizovanejších odborových organizácií pôsobiacich na Slovensku. Vplyv konania a presadzovania odborov Jaguar Land Rover siaha až k ostatným zamestnancom podnikov, pre ktorých sme inšpiráciou a hnacím motorom predovšetkým pri kolektívnom vyjednávaní.

V rámci zlepšovania firemnej kultúry sa nám podarilo vytvoriť jedinečný projekt Manažér ako líder a presadiť ho v pracovnom poriadku.

V Manažérovi ako lídrovidefinované požiadavky a normy správania sa pre vedúcich zamestnancov a manažérov. Vrátane bodového postupu ako sa chrániť a konať v prípade, keď sa cítim alebo som obeťou nadriadeného.

Každý zamestnanec si zaslúži dôstojné pracovné miesto a také pracovné prostredie, na ktoré bude s pokojom prichádzať a z ktorého aj v rovnakom stave bude odchádzať.

Pravidelné spoločné stretnutia vedenia podniku a vedenia odborov

Značnú mieru úspechu pri budovaní prostredia v JLR majú pravidelné spoločné stretnutia medzi vedením podniku a vedením odborov.

Stretnutia sa konajú pravidelne raz za týždeň až operatívne. 

Vďaka týmto rokovaniam sa nám podarilo zvýšiť záujem a spokojnosť oboch strán – tak podniku ako aj jeho zamestnancov. Sme pravým komunikačným kanálom pre obe strany. K riešeniam nedostatkov s vedúcimi prevádzok a vyzdvihnutiu výsledkov práce zamestnancov tak prichádza oveľa častejšie, vďaka čomu atmosféra v podniku napreduje.

Významná podpora bezpečnostných podmienok a ochrany pri práci

V rámci zabezpečenia a zlepšovania podmienok BOZP sme zriadili komisiu BOZP, ktorá je dôležitou a rešpektovanou súčasťou zabezpečovania ochrany zdravia pri práci  zamestnancov zamestnávateľa. Pravidelne sa zúčastňujeme meraní rizikových a klimatických faktorov na pracoviskách. Na pravidelnej báze máme spoločnú obhliadku s analýzou vývoja a hodnotenia rizík v jednotlivých halách pre jednotlivé pracoviská.

Ochrana pracovných miest a zachovanie zamestnanosti

Základom práce Moderných Odborov Jaguar Land Rover Slovensko je nielen zastupovať zamestnancov pri vyjednávaniach, ale predovšetkým zachovávať stabilnú zamestnanosť v podniku a pracovné miesto pre každého zamestnanca.

Pretože automobilový priemysel sa vyznačuje výraznými vzostupmi a pádmi, je dobré byť na toto obdobie pripravený a vedieť dobre pracovať s mechanizmami na to určenými.

Pre tento učel máme nástroj na udržiavanie zamestnanosti tzv. Konto pracovného času. Rovnako sa staráme o ochranu členov odborov aj počas skúšobnej doby.

Toto všetko by nebolo možné bez odborov, pretože bez odborov zamestnávateľ rozhoduje o všetkom sám!

Bez odborov by nebolo možné kolektívne vyjednávanie a z toho vyplývajúce mzdové, sociálne, kultúrne a právne zlepšenie podmienok zamestnancov.

Bez odborov zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch. Zamestnanci nemajú možnosť zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem,  ani dohodnúť ďalšie výhody v kolektívnej zmluve či mimo nej…

KONTAKTUJTE NÁS!

Peter mrázik

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 334
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

mojlrsvk@gmail.com

+421 945 430 334

oojlrsk@gmail.com

+421 945 430 130