Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Vedeli ste, že?

Odborári nie sÚ komunisti

Odbory sú právom a inštitútom na udržanie rovnováhy, respektíve ochrany hospodárskych, pracovných, kultúrnych, ekonomických, právnych a sociálnych záujmov.

Výsostnou a čestnou úlohou odborov je združovať, učiť, viesť ako aj dohliadať nad dodržiavaním napĺňania slobody, demokracie a jej princípov, z ktorých vychádza aj samotné právo slobodne sa združovať, prejavovať svoj názor a možnosť postaviť sa na oprávnený odpor pri ochrane svojich záujmov.

Odbory – toto koaličné právo združovať sa (Koaličná sloboda) s cieľom presadiť svoje požiadavky – je garantované Ústavou Slovenskej republiky §36 a §37. Právo slobodne sa združovať na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov je zaručené aj na medzinárodnej úrovni článkom 23. Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ďalej článkom 8, odsek 1, písmeno A, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach vrátane článku 8, odsek 1, písmeno D – tohto dokumentu, ktorý nám garantuje právo na štrajk v súlade so zákonmi danej krajiny.

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach v článku 22, ustanovuje právo každého slobodne sa združovať za účelom ochrany svojich záujmov. Na úrovni Rady Európy zaručuje právo organizovať sa Európska sociálna charta konkrétne článok číslo 5 a článok číslo 6 tejto charty, ktorý garantuje právo kolektívneho vyjednávania a štrajku.

Vedeli ste, že?

Vedeli ste, že v rámci pracovnoprávnych otázok vo vzťahu k zamestnávateľovi máte nárok na prítomnosť a pomoc MOJLRSVK?

 • Podpisovanie dodatkov k pracovným zmluvám
 • Podpisovanie mzdových dekrétov
 • Prítomnosť pri disciplinárnych konaniach (napr. pri porušení pracovnej disciplíny)
 • Pri šikane a nevhodnom správaní kolegov alebo nadriadených
 • Pri určovaní miery zavinenia pri škodových a nehodových udalostiach
 • Pri otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Pri preraďovaní na iné pracovisko
 • Pri úprave pracovného času vrátane “nútenia” výkonu práce nadčas

Vedeli ste, že v rámci preraĎovania na Iné pracovisko musia byť splnené nasledujúce požiadavky

 • Oboznámenie s pracoviskom a pravidlami na pracovisku, práce a pracoviská zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a mladistvým
 • Bezpečné pracovné postupy (WES)
 • Nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, výsledky posúdenia rizika, preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia, ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách
 • Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj opatrenia a postup v prípade hasenia požiaru, záchranných prác a evakuácie
 • Návody na obsluhu používaných pracovných prostriedkov
 • Informácie z kariet bezpečnostných údajov k používaným materiálom.
 • Požiadavky na používanie OPP a návody na ich správne používanie
 • Všeobecné zásady prevencie pri práci
 • Prevádzkové poriadky, ak sú potrebné
 • LOTO (uzamknutie a označenie zariadenia-zaistenie energie)
 • Požiadavky na stiesnené priestory

Vedeli ste, že pri vyšetrovaní pracovného úrazu musia byť splnené nasledujúce náležitosti ?

 • Každý pracovný úraz je nevyhnutné ihneď evidovať a registrovať!
 • Nezabudnite vyhotoviť záznamy a dokumentáciu o pracovnom úraze, ktoré sú k dispozícii na vašich pracoviskách 
 • Okolnosti a príčiny pracovného úrazu sa musia vyšetriť
 • Zamestnávateľ musí ohlasovať a zasielať vyplnené formuláre o pracovnom úraze príslušným úradom
 • Zamestnávateľ musí prijímať opatrenia pre zamedzenie ďalších úrazov
 • Účasť MOJLRVSK pri vyšetrovaní pracovného úrazu

Vedeli ste, že za tehotnú zamestnankyňu sa považuje len tá žena, ktorá o tejto skutočnosti písomne informuje zamestnávateľa?

Tehotná zamestnankyňa má nárok na:

 • Vykonávanie práce, ktorá neohrozuje jej tehotenstvo
 • Náhradnú prácu
 • Zachovanie rovnakej mzdy pri dočasnom pridelení na iné pracovisko.
 • Kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času.
 • Odmietnutie práce nadčas a prácu v noci
 • Poskytnutie voľna v súvislosti so zdravotnými prehliadkami podľa §142 ods 2 ZP

Zamestnávateľ nemôže s tehotnou zamestnankyňou skončiť pracovný pomer výpoveďou.

Vedeli ste, že zamestnávateľ má zákaz diskriminácie?

Zamestnávateľ musí:

 • Dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie s cieľom prijať vhodné opatrenia na uspokojenie potrieb zdravotne postihnutých osôb, vrátane vhodných opatrení, ktoré majú umožniť osobe so zdravotným postihnutím mať prístup k zamestnaniu a odbornej príprave, pokiaľ pritom neprimeranú záťaž
 • Zabezpečiť rovnaký prístup k zamestnaniu, uplatňovanie rovnakých výberových kritérií a podmienok náboru, odborné poradenstvo a školenia, vrátane praktických skúseností a umožniť členstvo v odborových organizáciách 
 • Odmeňovať na základe rovnakých kritérií, bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie

Vedeli ste, že na slovensku je viacero úrovní minimálnej mzdy?

Výška minimálnej mzdy je pre rok 2023 na úrovni 700€ v závislosti od druhu a náročnosti práce je však násobená príslušným kooficientom mzdových nárokov.

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda
1
1,0
700 €
2
1,2
816 €
3
1,4
931 €
4
1,6
1048 €
5
1,8
1164 €
6
2,0
1280€

Vedeli ste, že máte nárok na rekreačný poukaz?

Aké sú podmienky vzniku nároku na príspevok na regeneráciu ?

1. Vás pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.
2. Preukážete zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.
3. Ak má zamestnávateľ viac ako 49 zamestnancov.

Na akú rekreáciu sa príspevok vzťahuje?

1. Ak ide o rekreáciu na území SR a zároveň je spojená s ubytovaním na najmenej 2 noci.
2. Ak ide o viacdňovú aktivitu a zotavovacie podujatie počas školských prázdnin na území SR pre vaše dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov 8-ročného gymnázia.

Aká je výška príspevku?

1. Výška príspevku je 55% oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne 275€ za kalendárny rok.

Čo všetko sa započítava do oprávnených výdavkov na rekreáciu?

1. Sú to preukázané výdavky zahrňujúce ubytovanie najmenej na 2 noci, stravovanie a služby rekreačného zariadenia.

Na aké osoby si môžem uplatniť oprávnené výdavky?

1. na manžela/manželku
2. vlastné dieťa
3. dieťa, ktoré je vám zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo vám je zverené do starostlivosti pred rozhodnutím o osvojení
4. na iné osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti, a to v prípade, že sa s vami zúčastnili na rekreácií

Aký je postup pri uplatňovaní nároku?

1. Absolvujete rekreáciu a uhradíte ju z vlastných prostriedkov. Po jej absolvovaní do 30 dní predložíte na personálnom oddelení príslušnú žiadosť a účtovné doklady, a to:
kópiu faktúry, ktorej súčasťou je:
a) označenie zamestnanca – Meno priezvisko
b) označenie miesta rekreácie na území SR
c) celková suma rekreácie
d) termín pobytu, počet nocí ubytovania, celkový počet osôb, kópia dokladu o zaplatení rekreácie

Vedeli ste, že v JLR máme koncept manažér ako líder, ktorý určuje bodový postup s cieľom maximalizovania Vášho úspechu pri ochrane vašich práv?

Skutoční vodcovia dokážu využiť schopnosti a potenciál zamestnancov, vedia od nich dostať mnoho veľmi dobrých myšlienok, nápadov a činov. Štýl vedenia, ktorý iba prikazuje, zakazuje, prípadne aj zastrašuje, pôsobí na zamestnancov domotivujúco, škodlivo až ohrozujúco na ich zdravie a vzťahy.
Štýl samotnej komunikácie, (verbálnej, neverbálnej) je veľmi dôležitý a mal by byť v súlade so slušnosťou a dobrými mravmi. Nezasahuje a rešpektuje súkromie.

Existujú ľudia, ktorí sú prirodzenými vodcami. Mnoho dobrých vodcov má vlohy na túto činnosť. Dá sa povedať, že vedenie je schopnosť alebo zručnosť, ktorá sa dá z väčšej časti naučiť, v praxi overiť a zdokonaľovať. Úspešní vedúci sú rozdielni. Všetci majú silu, osobnosť a charakter, ale tieto sa u každého prejavujú inak.
Preto, ak sa niekto chce stať dobrým lídrom, musí začať sám od seba. Musí poznať svoje silné a slabé stránky. Snažiť sa pracovať na svojich slabých stránkach, prípadne ich kompenzovať členmi tímu. Bolo by chybou vyberať si spolupracovníkov, ktorí sú rovnakého typu.
Skutočným vodcom sa človek stáva až vtedy, keď ho začnú uznávať aj podriadení. Líder často dáva príkazy, ale mal by to robiť motivačne, v súlade s dobrými mravmi, demokraticky na základe dôvodu.
Výsledkom efektívneho vedenia je dobrý vybalancovaný tím, ktorý vie slušne a efektívne komunikovať, spolupracovať a plniť ciele.

Manažér: príjima zodpovednosť, plní ciele firmy, plní požiadavky, vyžaduje rešpekt, prispôsobuje sa požiadavkám manažégerov na vyššej úrovni, informuje zrozumiteľne a jasne, primerane k schopnostiam a možnostiam zadáva ciele. (Od grade LL6)

Leader: vyhľadáva zodpovednosť, získava si rešpekt svojimi výsledkami, snaží sa posúvať ciele vyššie, presadzuje a podporuje tím, podporuje kreativitu a tvorivosť, podporuje a presadzuje snahu i potenciál jednotlivca profesionálne rásť, má pochopenie, prichádza s návrhmi, konzultuje, vie oceniť, vie zvoliť vhodnú komunikáciu. Od grade B – vedúcich pracovníkov.

Leader musí byť: vizionár, komunikatívny, objektívny, ochotný, nemať predsudky, odolný tlaku, charakter, zdravo uvažujúci a konajúci k meniacim sa podmienkam, musí mať osobnú odvahu oponovať a vyjadriť svoj názor, realista.

Bodový postup:

Každý, kto si myslí, že sa stal obeťou, by mal zvážiť nasledujúce fakty.

 • Nekonať pod vplyvom emócií, ale premyslene
 • Zvážiť všetky svoje možnosti
 • Pripraviť si konkrétne dôkazy a fakty
 • Zistiť si podporu okolia a názor ostatných
 • Premyslieť si, na akej úrovni chcem svoj problém riešiť
 • Kontaktovať  Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

KONTAKTUJTE NÁS!

Jozef Baláži

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 130
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

  mojlrsvk@gmail.com

  +421 945 430 334

  oojlrsk@gmail.com

  +421 945 430 130