Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Kto sú?

Kto sú - MODERNÉ ODBORY JAGUAR LAND ROVER SLOVENSKO?

Moderné Odbory JAGUAR LAND ROVER SLOVENSKO sú novou mladou základnou odborovou organizáciou predstavujúcou novú krv, ktorá prináša novú generáciu odborov automobilového a logistického priemyslu a tomu príbuzných odvetviach.

Moderné Odbory JAGUAR LAND ROVER SLOVENSKO sú otvorenou, slobodnou, nezávislou, dobrovoľnou organizáciou zamestnancov, ktorí prejavili záujem o členstvo v tejto odborovej organizácii.

NAŠE POSLANIE

Poslaním Moderných Odborov Jaguar Land Rover Slovensko, je najmä chrániť a zastupovať svojich členov.

Medzi kľúčové úlohy patrí kolektívne vyjednávanie s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných, sociálnych, ekonomických, právnych a kultúrnych podmienok pre svojich členov a so zámerom zvýšenia starostlivosti o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko pre dosiahnutie svojich cieľov využívajú všetky formy dané ústavou SR, deklaráciami ľudských práv, medzinárodnými zmluvami a paktami o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Európskou sociálnou chartou a zákonmi SR.

Naša filozofia

Svojich členov chceme reálne spájať, učiť a viesť.

Našou prioritou je vytvoriť prostredie efektívnej a rýchlej komunikácie, ktoré umožňuje šírenie informácií a vedomostí. Tie sú potrebné pre vysvetlenie a objasnenie vecí, ktoré reálne ovplyvňujú naše pracovné podmienky a život.  Získame tak možnosť rýchlo, organizovane a adekvátne reagovať.

Považujeme za nevyhnutné udržať trvalý rozvoj a napredovanie jednotlivca, ako aj kolektívu. K dosiahnutiu potrebujeme konštantné prehlbovanie vedomostí našich členov, taktiež potrebujeme pracovať na našej mentalite, postojoch a hodnotách, ktoré je potrebné nevyhnutne dodržiavať.

Takto vybavený, organizovaný a vzdelaný jednotlivec silný v hodnotách, spolupracujúci a šíriaci informácie v kolektíve sa stáva sám o sebe kontrolným mechanizmom nielen zamestnávateľa, ale aj spoločnosti.

NAŠE HODNOTY

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko aktívne presadzujú princípy: demokracie, morálky, humanizmu, solidarity a sociálnej spravodlivosti.

Odsudzujeme bezbrehé nadávanie, negativizmus, či videnie sveta len v čiernych farbách, to pre nás nemá zmysel. Vnímame to ako šírenie a podporovanie zla, ktoré nedokáže spájať, ale práve naopak  podporuje vnútorný strach.

Je nesmierne potrebné nájsť osobnú odvahu, zlomiť v sebe strach, nedôveru, rezignovanosť a negativizmus, nebodaj pocit, že za mňa bude bojovať niekto druhý. Pretože práve tieto aspekty nás oberajú o nádej, sny a budúcnosť.Umožňujú nami manipulovať a zneužívať nás.

Úspechom každej veľkej pozitívnej zmeny boli vznešené ideály, preto medzi naše základné hodnoty patria:

 • Dôvera
 • Rešpekt
 • Dôstojnosť
 • Zodpovednosť
 • Vytrvalosť
 • Solidarita
 • Súdržnosť
 • Sloboda
 • Nezávislosť
 • Bezpečnosť
 • Legálnosť
 • Inovatívnosť
 • Udržatelnosť
 • Spravodlivosť
 • Transparentnosť

                                                                                                                       Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

ZÁKLADNÉ Činnosti MOJLRSVK

Chceme byť moderným, odborným, progresívnym a rešpektovaným lídrom, a zároveň partnerom na poli obhajovania, presadzovania a zlepšovania práv a nárokov zamestnancov.

Medzi naše základné ciele, za ktoré neoblomne bojujeme a presadzujeme, patria:

1. Zastupovanie zamestnancov voči firme
2. Kolektívne vyjednávanie
3. Kontrola bezpečnosti a zdravia pri práci
4. Neustále zlepšovanie mzdových a sociálnych podmienok
5. Kontrola právnych nárokov zamestnancov a budovanie firemnej kultúry
6. Poskytovanie bezplatnej právnej pomoci
7. Vzdelávanie členov odborov
8. Rozvíjanie vzťahov s ostatnými organizáciami a spoločnosťami
9. Sociálna pomoc pre členov MOJLRSVK
10. Program, benefity a vlastná tlač pre členov MOJLRSVK
11. Ochrana zamestnanosti a pracovného trhu
12. Ekológia a ochrana životného prostredia
13. Presadzovanie demokratických princípov a občianskych práv

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko poskytujú:

 • Pracovno-právne poradenstvo a bezplatné zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch
 • Zastupovanie v prípade  škodových udalostí
 • Zastupovanie v  prípade nehodových udalostí
 • Zastupovanie pri tvorbe sociálneho fondu
 • Zastupovanie pri obhajobe kaizenov
 • Pomoc pri skvalitňovaní autobusovej dopravy, pracovných pomôcok a závodného stravovania
 • Disponujeme  zazmluvneným  špecialistom na BOZP a ekonomickou kanceláriou
 • Prinášame aktuálne informácie o dianí a stave zamestnávateľa
 • Aktuálne informujeme o všetkých otázkach týkajúcich sa postavenia a záujmoch odborovej organizácie Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko
 • Poskytujeme bezplatné právne, ekonomické a finančné poradenstvo.
 • Poskytujeme formu podpory v prípade ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesni.
 • Poskytujeme formu podpory pri narodení dieťaťa a pri smrti blízkeho rodinného príslušníka.
 • Poskytujeme formu podpory v prípade špeciálnych situácií ako sú živelnej pohromy a kritické choroby.
 • Poskytujeme sociálny program tvorený MOJLRSVK
 • Zabezpečujeme zľavy a zvýhodnené vstupy v oblasti služieb: kúpele, aquparky, fitnes centrá, cestovné kancelárie… 
 • Zabezpečujeme zľavy v oblasti tovarov v internetových ale aj kamenných predajniach.  
 • Tvoríme rezervný fond pre prípad štrajku a iné krízové situácie.

Rozmeňme si to na drobné

Dojednávame podmienky nad rámec zákonníka práce a ostatných povinností zamestnávateľa.

Hlavným dokumentom tejto činnosti je kolektívna zmluva, ktorá zaručuje – pravidelné zvýšenie platu, vyššie príplatky,13. plat, systém a ostatné podmienky odmeňovania, tvorbu a použitie sociálneho fondu a podmienky jeho čerpania, väčší rozsah dovolenky, odmeny za jubileá, sociálne služby. Starostlivosť o zdravie zamestnancov, ochranu pri práci a ostatný program benefitov pre zamestnancov a ich rodiny.

Ďalšie kompetencie odborovej organizácie MOJLRSVK

Spolurozhodovanie

Prerokovanie

Právo na informácie

Kontrolná činnosť

Kompetencie podľa zákona o BOZP

Kompetencie podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Kompetencie podľa zákona o sociálnom fonde

KONTAKTUJTE NÁS!

Jozef baláži

predseda MOJLRSVK

Tel.č.: +421 945 430 130
E-mail: mojlrsvk@gmail.com

Sociálne siete

Sledujte nás, informujte sa, šírte a zdieľajte
Informácie s kolegami.

  mojlrsvk@gmail.com

  +421 945 430 334

  oojlrsk@gmail.com

  +421 945 430 130