Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Pomoc musí byť účinná !

Vážený pán Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
dovoľujeme si Vás opätovne osloviť so žiadosťou o prehodnotenie súčasne nastavených schém štátnej pomoci v zmysle našej predchádzajúcej žiadosti zo dňa 23. 06.2021, ktoré nedostatočným spôsobom reagujú na ďalšie zhoršovanie negatívnych javov v oblasti automobilového priemyslu a jeho subdodávateľského reťazca. Vzhľadom na význam automobilového priemyslu a na neho nadväzujúcich priemyselných odvetví pre hospodárstvo Slovenskej republiky považujeme za dôležité Vás opätovne informovať a požiadať o pomoc a podporu pri riešení dopadov na úroveň pracovných a mzdových podmienok zamestnancov.
Pôvodný nedostatok polovodičových súčiastok začína dopĺňať celková kríza logistických subdodávateľských reťazcov, ktoré v dôsledku zásadného rastu ochorení Covid-19 v ázijských krajinách nedokážu efektívne a Just in Time v odpovedajúcej miere zabezpečiť možnosť zamestnávateľov prideľovať zamestnancom prácu. Uplatňovanie prekážok v práci na strane zamestnávateľa začína byť už natoľko časté, že pri zohľadnení výšky dohodnutých náhrad miezd zamestnancov časti ich priemerných zárobkov nebudú schopní a ani ochotní zamestnávatelia túto situáciu naďalej akceptovať. V niektorých subdodávateľských spoločnostiach už Moderné odbory zaznamenávajú personálne opatrenia zamestnávateľov spočívajúce v nepredlžovaní pracovných pomerov na dobu určitú, či nútený nátlak na zamestnávateľov, aby skončili pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku. Pri niektorých zamestnávateľoch sa dokonca zvažuje hromadné prepúšťanie, akého sme boli svedkami nedávno aj v medializovaných prípadoch.
My ako zástupcovia zamestnancov už nemáme iné nástroje k dispozícii, ako tie, ktoré sme už využili počas prvých dvoch vĺn pandémie, t.j. hľadanie vnútorných rezerv alebo úprav rozvrhovania pracovného času zamestnancov. Zamestnanci už nedisponujú ani významnými zostatkami dovolenky alebo iným druhom pracovného voľna, ktoré by si mohli čerpať. Ak nepríde k zásadnejšej zmene nastavených pravidiel, predovšetkým vo vzťahu k zohľadneniu mzdovej úrovne v západnej časti Slovenskej republiky, obávame sa najhorších následkov v podobe razantného ukončovania pracovných pomerov.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti by sme si Vás preto dovolili opätovne požiadať o prehodnotenie nastavených pravidiel štátnej pomoci (napr. formou jej výraznejšieho sprístupnenia aj pre zamestnávateľov v oblasti automobilového priemyslu a úpravy výšky poskytovanej pomoci). Obdobne ako i prehodnotenie nastavených pravidiel v rámci uplatňovania zákona o skrátenej práci, keď nastavené pravidlá spočívajúce najmä v povinnosti mať vyčerpané pozitívne zostatky na kladnom účte konta pracovného času alebo dovolenky za predchádzajúci rok, budú spôsobovať výrazné problémy pri jeho uplatnení. Ak vyjdeme z premisy, že najmä zákon o skrátenej práci bol určený na pomoc zamestnancom s cieľom udržania ich pracovných miest, úprava podmienok použitia tohto nástroja tomu nezodpovedá (na čo sme upozorňovali už pri samotnej koncepcii).
V zmysle uvedeného Vás preto oslovujeme s touto žiadosťou o pomoc a podporu, sme pripravení na prípadné zodpovedanie ďalších otázok.