Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Návrh 1. kolektívnej zmluvy 2020 SYNCREON

ZO OZ Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover SYNCREON Slovensko(ďalej len MOJLRSVK), predkladajú 1. návrh kolektívnej zmluvy s cieľom zabezpečenia konkurenciaschopnosti zamestnávateľa na hospodárskom trhu a súčasne v snahe o zlepšenie pracovných a mzdových podmienok zamestnancov a podmienok zamestnávania u zamestnávateľa.

Návrh 1. kolektívnej zmluvy považujeme za vecný, východiskový základ pre vzájomnú zodpovednú spoluprácu, založenú na chápaní sociálnych záujmov a mzdových podmienok zamestnancov pri zohľadňovaní potrieb trhového hospodárstva.

Odmeňovanie:

Transformovanie mzdového odmeňovania do nasledujúcich tarifných tried, vrátane zaradenia jednotlivých pracovných pozícií pre dané tarifné triedy:

TriedaTarifná mzda
1.780€
2.810€
3.860€
4.920€
5.960€
6.1010€
7.1080€
8.1170€
9.1220€
10.1290€
11.1380€
12.1400€

Pravidlá pre zaradenie zamestnancov do jednotlivých tarifných tried budú predmetom vyjednávania mapy zručností a odborností pre zamestnancov Syncreonu.

Mzdové zvýhodnenia: 

,,Zamestnávateľ poskytuje v nasledovných prípadoch, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce, popri dosiahnutej mzde aj nasledovné mzdové zvýhodnenia:

Typ mzdového zvýhodneniaPoskytované dohodnuté zvýhodnenie
Práca nadčas v pracovný deň (§ 121 Zákonníka práce)33 % PZ

43 % PZ, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

Práca nadčas v deň nepretržitého odpočinku v týždni                                   (§ 121 Zákonníka práce)33 % PZ

43 % PZ, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

Práca nadčas v nedeľu,  ktorá je v režime rovnomerného rozvrhnutia pracovného času dňom nepretržitého odpočinku v týždni

(§ 121 Zákonníka práce)

38 % PZ

48 % PZ, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

 

Práca vo sviatok

(§ 122 Zákonníka práce)

 

100 % PZ

 

 

Práca v sobotu

(§ 122a Zákonníka práce)

 

50%  MM

 

 

Práca v nedeľu

(§ 122b Zákonníka práce)

100%  MM

 

Nočná práca

(§ 123 Zákonníka práce)

40% MM

50 % PZ, ak zamestnanec vykonáva rizikové práce

Práca v nepretržitej prevádzke       (24 hodín denne, 7 dní v týždni)0,25 € / odpracovaná hodina

13.Plat:

Úprava 13. platu v zmysle podmienok novej, platnej legislatívy, ktorá zaručí vyšší čistí prijem zamestnanca. Odhadovaný nárast z 500€ je cca 150€ prilepšenie pre zamestnanca.

DDS:

Príspevok zamestnávateľa 3%z hrubej základnej mzdy + príplatku za úroveň zručností. Nárok vzniká po uplynutí 3 mesiacov. Povinný príspevok zamestnanca je 1%.

Práca nadčas:

Nariadenie výkonu práce nadčas zamestnávateľom musí byť prerokované so ZO MO AIOS
Jaguar Land RoverSlovensko s uvedením objektívneho dôvodu, ktorý spĺňa hmotnoprávne
podmienky § 97 ods. 5 Zákonníka práce.

Nariadenie výkonu práce nadčas zo strany zamestnávateľa musí byť dotknutému zamestnancovi oznámené v primeranom čase, minimálne 5hod pred koncom zmennosti, pričom SYNCREON berie do úvahy vyváženosť osobného života a potreby zamestnancov.

Odpracované hodiny práce nadčas, za ktoré si zamestnanec zvolil poskytnutie náhradného voľna, sa pre účely čerpania náhradného voľna vynásobia koeficientom 1,2.

Sociálne zabezpečenie: 

Druh sociálnej výpomociVýška v EUR
Narodenie dieťaťa / adopcia dieťaťa300
Deti so zdravotným postihnutím150
Smrť zamestnanca300
Smrť rodinného príslušníka200
Špeciálna situáciado 500
Kritické chorobydo 600

PRÍSPEVKY PRE BEZPLATNÝCH DARCOV KRVI:

 Zamestnancovi, ktorý je bezplatným darcom krvi, bude vyplatený jednorazový príspevok, ako podpora pri dlhodobom darovaní krvi vo verejnom záujme, podľa nasledujúcich kritérií:

  • bronzová plaketa              40 EUR
  • strieborná plaketa                 70 EUR
  • zlatá plaketa                     120 EUR
  • diamantová plaketa               205 EUR
  • Kňazovického plaketa           350 EUR

IONTOVÉ NÁPOJE A VITAMÍNOVÉ BALÍČKY:

V záujme ochrany a prevencie zdravia zamestancov, zamestnávateľ zabezpečíiontové a vitamívé balíčky. Tieto balícky,budú distribuované zamestnancom v dostatočnom časovom predstihu a v  nadväznostinanadstávajúceročnéhéobdobie, (ochranapredzáťažouteplom a chladom).

Úpravahodnotystravovacejjednotky:

Navýšeniehodnotystravovacejjednotkyo: 1,3€.

Kvalifikovanosť riadiacich zamestnancov:

Syncreon sa zaväzuje poskytnúť riadiacím pracovníkom (TL, SV, OPM ), nasledujúce školenia v nasledujúcich témach: manažérske rozhodnutia, plánovanie času, spätná väzba, emocionálna inteligencia, komunikačné zručnosti, vodcovstvo a vedenie tímu.

Charta pracovných vzťahov

Syncreon sazaväzuje, že bude officiálne a kompletne preberať, tj v rovnakej právnej sile a postavení chartu pracovných vzťahov, ktorá bude dohodnutás Jaguar Land Rover.

Dôležité osobné prekážky na strane zamestnancaa pracovné voľno s náhradou mzdy:

V prípade, ak v Syncreon pracujú obaja rodičia na rovnakej zmene a majú doma nezaopatrené, maloleté dieťa, ktoré je žiakom 1. stupňa povinnej školskej dochádzky, jeden z rodičov môže odmietnúť výkon práce nadčas a nariadenie výkonu práce zahŕňajúce sa do kladného fondu hodín konta pracovného času. – Tento dodatok je v platnosti, ale žiadame jeho ukotvenie v KZ.

Zamestnávateľ a MOJLRSVK dohodnú a špecifikujú prekážky z dôvodov všeobecného záujmu, školenie, štúdium a podporu vzdelávania popri zamestnaní. 

Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy v týchto prípadoch:

  • pracovné voľno s náhradou mzdy na 2 dni pri narodení dieťaťa otcovi dieťaťa,
  • deň pri úmrtí manžela, maňželky, dieťaťa,
  • dni pri riešení následkov živelných pohrôm,
  • deň pre zamestnanca, ktorého dieťa nastupuje do 1. ročníka základnej školy.

Nároky zamestnancov pri ukončení pracovného pomeru:

Syncreon sa zaväzuje, že so žiadnym zamestnancom nebude skončený pracovný pomer za prvé menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

So zamestnancom, ktorému chýba menej ako1. rok do predčasného starobného dôchodku, a splnil podmienky dohodnuté v KV, s takýmto zamestnancom, nemôže byť rozviazaný pracovný pomer.

Zamestnancovi, s ktorým Syncreon skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu pracovného úrazu, za ktorý nesie Syncreon plnú (100 % – nú) zodpovednosť získa nárok na odstupné 15x násoboku priemerného mesačného zárobku.

Žiadna voľná pracovná pozícia nebude ponúknutá externému kandidátovi skôr ako 9 dní po zverejnení pracovnej pozície interne.

Doslov:

Prácu odborov považujem za neustály proces pri zlepšovaní podmienok, ktoré reflektujú požiadavky zamestnancov.

Vstup do kolektívneho vyjednávania nás zaväzuje zodpovednosťou k sebe, k svojim rodinám a okoliu ovplyvniť život k lepšiemu.

 Zároveň je to príležitosť vytvoriť priestor pre dožadovanie sa lepších mzdových a pracovných podmienok aj pre odborárov a zamestnancov v ostatných firmách.

Čo sa nám opätovnevráti v zlepšenejvyjednávacejpozícií.

Máme jedinečnú možnosť ísť príkladom a znova ukázať ľudom, že zomknúť sa, spolupracovať, rozumne sa dožadovať svojich práv a lepších podmienok má zmysel.

 Každý kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojuje, ten jej nie je hoden. (Aj finančnú)

Preto každý kto si myslí, že mu lepšie platové, pracovné a sociálne podmienky vybojuje druhý ten ich nie je hoden.

Tak ako sme tu my pre vás, potrebujeme aby ste tu boli aj vy pre nás.

Nadchádza ťažké obdobie a my budeme potrebovať Vás.Vašu, trpezlivosť, angažovanosť, pomoc pri organizovaní sa, budovaní členskej základne, šírení a vyhľadávaní nových informácii, ktoré komunikujte a zdieľajte s ostatnými.

Úplným základom užitočnosti odborov je, aby mali silnú podporu od samotných zamestnancov, teda dostatočne veľkú a aktívnu členskú základňu.
Neexistuje iná cesta ako byť silným a vplyvným hráčom, a zároveň užitočným obhajcom záujmov a potrieb zamestnancov v rokovaniach so zamestnávateľmi.

Peter Mrázik
Predseda VZO
Moderné Odbory Jaguar Land Rover SYNCREON Slovensko

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/83094592_575783606311436_5527348105059500032_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=lVpZiK05YmQAX_OEIoD&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=2dbed7c995d56e53359141661ba573e2&oe=5ED98457