Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Shutdown

Dobrý deň kolegovia
 
pre problém s dodávkou dielov, zdielame nasledujúci oznam JLR:
 
Zaviazali sme sa, že o zmenách v pláne výroby budeme po ich finálnom potvrdení ako prvých informovať zamestnancov. Plán výroby na budúci týždeň (15. týždeň) je nasledovný.
 
Od pondelka 11. apríla do piatku 15. apríla 2022 sa pozastavuje výroba a to nasledovne:
 
PONDELOK (11.4.2022) AŽ ŠTVRTOK (14.4.2022)
 
KAROSÁREŇ – prichádza k zrušeniu rannej, poobednej aj nočnej zmeny. (od 11. do 14.4).
 
Výnimkou bude časť zamestnancov, ktorí budú pracovať v pondelok 11.4 počas rannej zmeny a vo štvrtok 14.4 počas rannej zmeny (vo štvrtok budú pracovať prevádzky underbody a framing). Dotknutí zamestnanci ktorých prítomnosť v práci bude vyžadovaná budú informovaní o potrebe nastúpiť do práce prostredníctvom SMS.
 
LAKOVŇA – prichádza k zrušeniu rannej, poobednej aj nočnej zmeny (od 11. do 14.4).
 
MONTÁŽ – prichádza k zrušeniu rannej aj poobednej zmeny. (od 11. do 14.4).
 
OTA – prichádza k zrušeniu nočnej zmeny. Ranná a poobedná zmena budú pracovať. (od 11. do 14.4).
 
V prípade, ak nebude dostupný materiál na odpracovanie vozidiel, zamestnanci OTA môžu byť informovaní o tom, že ďalší deň netreba prísť do práce.
 
V piatok 15.4 sa nepracuje na všetkých prevádzkach a všetkých zmenách z dôvodu štátneho sviatku.
 
V pondelok 18.4 sa nepracuje na všetkých prevádzkach a všetkých zmenách z dôvodu štátneho sviatku.
 
Všetky prevádzky budú nabiehať v utorok, 19.4.2022 rannou zmenou. V tento a nasledujúcich dňoch budú pracovať všetky prevádzky a zmeny s výnimkou OTA, ktorá bude pracovať len počas rannej a poobednej zmeny. Nočná zmena bude zrušená.
Vzhľadom na neustále sa meniacu sa situáciu sa prosím uistite, že si budete na dennej báze kontrolovať svoj email. O prípadných zmenách v odstávke výroby Vás budeme informovať minimálne 24 hodín pred požadovaným nástupom na pracovnú zmenu. (t.j. napr. v utorok do 14:30 môžete byť informovaný, že treba nastúpiť do práce v stredu o 14:30).
 
Prerušenie výroby sa bude dotýkať vybraných výrobných zamestnancov. Časť zamestnancov môže byť požiadaná, aby pracovali aj počas tohto prerušenia výroby, pričom oznámenie o potrebe pracovať bude jednotlivým zamestnancom komunikované ich priamymi nadriadenými. Bude sa jednať najmä o zamestnancov potrebných na zabezpečenie výrobných aktivít, ktoré budú prebiehať aj počas odstávky.
 
Prítomnosť v práci zamestnancov administratívnych, technických, údržbárskych a manažérskych pozícií je štandardne vyžadovaná. Výnimky, t.j. kedy nie je prítomnosť v práci potrebná určuje priamy nadriadený informovaním dotknutých zamestnancov.
 
DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB
 
Autobusová doprava:
V dňoch pondelok 11.4. až piatok 15.4. autobusová doprava nebude premávať. V prípade potreby zabezpečiť prítomnosť v práci zamestnanca je priamy nadriadený povinný objednať TAXI prostredníctvom žiadanky na TAXI dopravu. (Platí za predpokladu, že zamestnanec využíva JLR autobusovú prepravu).
 
Stravovanie:
Stravovanie bude zabezpečené len v jedálni ADMIN a to len počas obeda a večere. Neskorá večera nebude poskytovaná.
 
HR Direct
HR Direct bude k dispozícii pondelok, stredu a štvrtok od 8:00 do 15:30. Počas týchto dní môžete HR Direct kontaktovať na bezplatnom čísle 0800 500 047.
V utorok a piatok bude HR Direct zatvorené.
V priestoroch HR Direct bude k dispozícii zodpovedná osoba pondelok až štvrtok od 8 do 15 30 pre prípad, ak si potrebujete vybaviť výstup alebo iné neodkladné záležitosti.
HR Direct môžete kontaktovať prostredníctvom emailu na hrdirectsk@jaguarlandrover.com aj v dňoch kedy je zatvorené. Vaša požiadavka bude zaznamenaná a zodpovedaná ihneď ako to bude možné.
 
ODMEŇOVANIE POČAS PREKÁŽKY
 
Zamestnancom, ktorí nebudú v zmysle rozhodnutia vedúcich zamestnancov pracovať, bude počas tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa vyplácaná náhrada mzdy v sume 69% ich priemerného zárobku. K poklesu vo výške náhrady z 80 na 69 percent dochádza z dôvodu, že štát s platnosťou od 1.3.2022 neposkytuje viac zamestnávateľom tzv. COVID podporu (známu aj pod názvom prvá pomoc).
Zamestnávateľ aktuálne rokuje s odbormi o možnosti podania žiadosti o poskytnutí podpory v čase skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit). Aplikovanie tohto inštitútu je limitované podmienkami poskytovania podpory a obdobím jeho poskytovania (najviac 6 mesiacov počas 24 mesiacov), čo musí zamestnávateľ pri podaní žiadosti dôsledne zvážiť. V prípade podania žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce bude dotknutým zamestnancom počas tejto prekážky v práci na strane zamestnávateľa vyplatená náhrada mzdy v sume 80 % ich priemerného zárobku (ide o platbu vopred pred schválením podpory zo strany štátu).
 
O schválení podpory po preskúmaní splnenia jej podmienok (obmedzenie činnosti zamestnávateľa, vplyvom vonkajšieho faktora, ktorý má dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu predísť, v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov prideľovať prácu najmenej v rozsahu 10 % ustanoveného týždenného pracovného času) rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. osobitná komisia pôsobiaca na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška možnej podpory predstavuje 60 % priemerného zárobku zamestnanca; 20 % znáša zamestnávateľ.
 
O postupe v prípade neschválenia podpory budeme zamestnancov informovať.
 
AKTUÁLNE PLÁNY, BUDÚ DENNE REVIDOVANÉ A MÔŽU SA MENIŤ.
 
Ak by napriek našim plánom došlo k zmenám v plánovanom harmonograme výroby, budeme vás informovať ihneď ako to bude možné.
 
Vzhľadom na vysoký rozsah zameškanej výroby sa prosím pripravte po odstávke na prípadnú prácu nadčas ako aj na prípadné využitie Konta pracovného času počas sobôt. Ako iste chápete, počet zameškaných vozidiel je vysoký a bude v našom záujme do čo najväčšej možnej miery dobehnúť aspoň časť stratených vozidiel. Náš plán na dobehnutie strát bude závisieť od dostupnosti dielov a všeobecnej situácii na trhu.
 
Ešte raz vám ďakujeme za vašu pokračujúcu spoluprácu a flexibilitu.