Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Žiadosť o poskytnutie POMOCI pre zamestnancov automobilového priemyslu a jeho subdodávateľských reťazcov

Vážený pán Milan Krajniak, minister práce sociálnych vecí a rodiny SR,
dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie pomoci v náročnom období, v ktorom sa automobilový priemysel a jeho subdodávateľský reťazec ocitol. Spoločnosť Jaguar Land Rover i jeho zamestnanci sa ešte doteraz nespamätali z núteného prerušenia výroby v dôsledku sprievodných javov pandémie vírusu Covid-19, ktoré sekundárne vytvorili aj krízu samotných surovín a komponentov do osobných motorových vozidiel, ktorých je na trhu nedostatok.
Súčasne však prišlo podľa aktuálnych štatistických údajov aj k výraznému poklesu novo zakúpených vozidiel nielen v Slovenskej republike, ale aj na európskom i globálnom hospodárskom trhu, čo len spôsobuje ďalšie prehlbovanie krízy v automobilovom priemysle.
V tomto ťažkom období sa výrobcovia automobilov a ich subdodávatelia vedeli spoliehať len na štátnu podporu prostredníctvom programu „Prvej pomoci“, ktorý dokázal do určitej miery tlmiť tlak na optimalizáciu pracovných miest zamestnancov a predchádzať zhoršovaniu ich pracovných a mzdových podmienok.
V nadväznosti na plánované zmeny v rámci programu ,,Prvej pomoci“ však príde k zhoršeniu možnosti zamestnávateľa poskytovať zamestnancom náhradu mzdy pri vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa podľa ustanovenia § 142 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pričom pokles náhrady mzdy zo strany zamestnávateľa dosahuje hodnotu 11% (v rámci uplatnenia prekážky v práci na strane zamestnávateľa v období od 28.6.2021 do 30.6.2021 bude poskytnutá náhrada mzdy vo výške 80% ich priemerného zárobku, pričom v období od 1.7.2021 do 2.7.2021 len 69% ich priemerného zárobku v dôsledku naznačených regulačných zmien). Hoci sa snažíme spolu so zamestnávateľom v rámci vytvorených legislatívnych podmienok využívať všetky možné pracovnoprávne inštitúty, dlhodobo pretrvávajúca zhoršená situácia nám neumožňuje hľadieť pozitívne do budúcna, ak nepríde k podpore z externého prostredia.
Vzhľadom na absenciu pozitívneho výhľadu v krátkodobom a strednodobom horizonte v rámci automobilového priemyslu si preto dovoľujeme požiadať o úpravu podmienok poskytovania pomoci zo strany štátnych orgánov z programu „Prvej pomoci“, minimálne pre zamestnávateľov z oblasti automobilového priemyslu a jeho subdodávateľského reťazca, ktorí vytvárajú jeden z najvýraznejších príspevkov k tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky, vrátane významného objemu zaplatených daňových povinností a počtu zamestnávaných zamestnancov.
V zmysle uvedeného Vás preto oslovujeme s touto žiadosťou o pomoc a podporu, zároveň sme pripravení na prípadné zodpovedanie ďalších otázok.
S úctou
Peter Mrázik