Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Dôležitý krok k ďalším úspechom!

,,Rozdiel v podmienkach zamestnávania je skutočne tam, kde naša odborová organizácia zastupuje svojich členov. Svedčia o tom aj predošlé dosiahnuté výsledky a kvalitné kolektívne zmluvy”.

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko opäť dokázali, že konštruktívna a dobre organizovaná odborová organizácia má svoju silu a rešpekt pred zamestnávateľom a dokáže priniesť zásadné výsledky, vrátane kompletnej kolektívnej zmluvy, v akejkoľvek ťažkej vyjednávacej pozícií.

Svet čelí najväčšej globálnej kríze od druhej svetovej vojny a osobitne automobilový priemysel zažíva mimoriadne náročné obdobie. Jeho súčasťou sú nestabilné trhové podmienky a rôzne regulačné, geopolitické, ekonomické a technologické zmeny.

Moderné odbory si však určili jasný cieľ. Tým bolo vytvorenie správnej rovnováhy medzi pracovnými podmienkami a mzdami tak, aby bola zabezpečená udržateľná budúcnosť pre zamestnancov a rozvoj podnikania pre firmu.

Napriek týmto výzvam sme sa so spoločnosťou SYNCREON Slovakia snažili dospieť k dohode o novej kolektívnej zmluve.

Po intenzívnych kolách kolektívneho vyjednávania s radosťou konštatujeme, že sme sa spolu dohodli na uzatvorení historicky 1. Kolektívnej zmluvy v spoločnosti Syncreon, ktorá bude platná a účinná spätne od 1. septembra 2020 do 31. októbra 2022.

Naša nová Kolektívna zmluva v Syncreone pokryje niečo cez 2000 zamestnancov a medzi jej kľúčové prvky, ktoré  zlepšujú pracovné podmienky zamestnancov, patria:

ZVÝŠENIE TARIFNEJ MZDY A PRÍPLATKOV

V kolektívnej zmluve garantujeme nárast miezd zamestnancov prostredníctvom základnej zložky mzdy ( t.j. žiadne nafúknuté čísla za podmienok, ktoré sa nedajú splniť).

Od 1. septembra 2020 bude celková mesačná mzda výrobných zamestnancov spoločnosti  SYNCREON dosahovať úroveň od 970€ (základná úroveň mzdy po skúšobnej dobe) do 1 628 € brutto.

Konkrétny príklad: Vodič vysokozdvižného vozíka v 3.kategórií si polepší o 105€, čo predstavuje 9,12% nárast mesačnej mzdy.

MHE – TUGGER858879909939
MHE – CB/REACH96098010201060
MHE – VNA1010103510611111
Operator750770800840
Linewalkers1030105610821133
Warehouse Admin880900930960
Admin counters9009309701020
Admin specialist1030105610821133
TL1165119012401290

*Tabuľka č. 1: Vývoj mzdy podľa zaradenia bez bonusov.

Súčasne sa zvyšujú aj rôzne príplatky a mzdové zvýhodnenia, ako napríklad príplatok za výkon práce nadčas, za prácu počas soboty, alebo príspevok na stravu zamestnancom. atď.;

KONTINUÁLNA PODPORA KARIÉRNEHO VÝVOJA

Od januára do septembra 2020 v spoločnosti Syncreone postúpilo 118 zamestnancov do vyššie kariérne i profesne hodnotenej kategórie. Pre posilnenie ďalšieho kariérneho rastu odborová organizácia dohodla osobitnú odmenu vo výške 150€, zamestnanci však musia počas pôsobenia v spoločnosti SYNCREON úspešne absolvovať maturitnú skúšku alebo 1., 2. alebo 3. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Rovnako sa dohodnutím novej kolektívnej zmluvy posilnil záujem zamestnancov na zlepšovaní pracovného prostredia, ako aj samotného pracovného procesu formou ich hmotného a finančného zainteresovania na dosiahnutých inovatívnych nápadoch -Kaizen.

POSILNENIE SOCIÁLNEHO ROZMERU V PRACOVNÝCH PODMIENKACH

Presadzujeme a podporujeme vytvorenie kvalitného pracovného prostredia.

V tejto súvislosti bude spoločnosť SYNCREON poskytovať 1. deň plateného voľna navyše na preventívnu zdravotnú prehliadku.

Platené pracovné voľno bude mať zamestnanec aj v prípade, ak bude sprevádzať dieťa do prvej triedy základnej školy na začiatku školského roka. Ďalšie 2. dni plateného voľna naviac získa zamestnanec pri narodení dieťaťa, či pri riešení následkov živelných pohrôm.

V prípade výpovede z dôvodu pracovného úrazu so 100% zodpovednosťou zamestnávateľa -zamestnanec získa nárok na odstupné v hodnote pätnástich priemerných mesačných zárobkov.

ĎALŠIE NÁROKY ZAMESTNANCOV:

Narodenie dieťaťa/adopcia300€
Deti so zdravotným postihnutím150€
Smrť zamestnanca300€
Smrť rodinného príslušníka200€
Mimoriadna situácia500€
Kritické choroby600€

“V kolektívnom vyjednávaní bolo naším cieľom ľudí priaznivo motivovať k spoločenskej zodpovednosti”.

Príspevok pre bezplatných darcov krvi

Bronzová plaketa40€
Strieborná plaketa70€
Zlatá plaketa120€
Diamantová plaketa205€
Kňazovického plaketa350€

V rámci Kolektívnej zmluvy boli okrem mzdových podmienok dohodnuté aj ďalšie výhody pre zamestnancov, ktoré sú nad rámec legislatívnych požiadaviek.

V novej kolektívnej zmule sú taktiež aj jasne deklarované všetky zákonom ponúkané možnosti, ktoré sú v prospech zamestnancov.

BUDEME LÍDROM A VZOROM PRE OSTATNÝCH

Aktuálny úspech vnímame ako platformu, ktorá nám bude slúžiť ako “odrazový mostík” pre budúcnosť. Prioritne sa budeme do budúcna venovať zlepšeniu pracovného a sociálneho prostredia. Začíname tvoriť Chartu pracovných vzťahov, ktorá sa stane platformou pre otvorený sociálny dialóg s cieľom zabezpečenia najvyšších sociálnych štandardov pre zamestnancov.

ĎAKUJEME!

,,Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili  kolektívneho vyjednávania a tým pomohli zlepšiť mzdové a pracovné podmienky zamestnancom SYNCREONU, pretože naši kolegovia si to naozaj zaslúžia. Verím, že ak  k sebe budeme pristupovať s úctou a v krízových situáciách budeme hľadať kompromis, dosiahneme tým ešte veľa spoločných úspechov”.