Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko vyjednali benefity pre svojich zamestnancov

Naša Odborová organizácia uzavrela Kolektívnu zmluvu, v ktorej je okrem mzdy uvedené aj prilepšenie v ďalších smeroch pre zamestnancov Jaguar Land Rover Slovensko. Tieto benefity uľahčia život našich zamestnancov a ich rodín.

Zamestnanci Jaguar Land Rover Slovensko môžu vo svojom zamestnaní využívať viacero nových benefitov.

Zamestnanci, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke dostávajú príplatok vo výške 0,17€ na hodinu a príspevok na dopravu vo výške 60€. Ostatní zamestnanci dostávajú príspevok na dopravu vo výške 20€.

Moderným odborom Aios Jaguar Land Rover Slovensko sa okrem iného podarilo pre svojich zamestnancov vyjednať aj dlhšie prestávky, čí stravné lístky naviac. Tieto výhody sa týkajú najmä zamestnancov pracujúcich v 12 hodinovej smene. Títo zamestnanci majú 45 minútovú prestávku a zároveň nárok na ďalšie teplé jedlo navyše, alebo stravné lístky.

Kolektívne vyjednávanie má aj iný rozmer

V oblasti zabezpečenia pracovných podmienok, sociálnych podmienok zamestnancov a ich rodín, ochrany zdravia pri práci a firemnej kultúry, prinášame benefity, ktorými chceme priaznivo ovplyvniť celý región a motivovať ostatných zamestnancov a zamestnávateľov.

V kolektívnom vyjednávaní bolo naším cieľom ľudí priaznivo motivovať k spoločenskej zodpovednosti a súdržnosti, čo je aj jeden z hlavných pilierov odborovej organizácie. Preto v závode nechýba odmeňovanie za darcovstvo krvi. Zamestnancovi, ktorý je bezplatným darcom krvi prislúcha peňažný dar. Zamestnanec s bronzovou plaketou dostane 40€ a so striebornou plaketou 70€. Za zlatú plaketu dostane zamestnanec Jaguar Land Rover 120€, za diamantovú 220€ a za Kňazovického plaketu až 350€.

Zamestnanci majú nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec zákonníka práce. Pri narodení dieťaťa dostane otec 2 dni voľnapri úmrtí manžela, manželky, alebo dieťaťa 1 deň voľna v prípade, že zamestnanec rieši následky živelných pohrôm na adrese jeho trvalého pobytu, dostane 2 dni voľna za kalendárny rok. V deň keď dieťa zamestnanca nastupuje do prvého ročníka základnej školy, má zamestnanec nárok na 1 deň voľna.

Zároveň prinášame finančnú výpomoc v oblasti sociálneho zabezpečenia kde Moderné odbory Aios Jaguar Land Rover Slovensko a vedenie Jaguar Land Rover Slovensko zriaďuje sociálnu komisiu. Zamestnanci majú nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, respektíve jeho adopcii vo výške 300€. Pri smrti zamestnanca dostane jeho rodina rovnakú sumu 300€. V prípade, že zamestnancovi zomrie rodinný príslušník, dostane zamestnanec 200€ na výdavky s tým spojené. Ak sa zamestnanec ocitne v neočakávanej situácii, dostane od zamestnávateľa finančný dar do 500€ a v prípade kritickej choroby do 600€.

Zamestnanec si bude môcť, za čas strávený cestovaním na pracovnej ceste počas dní, na ktoré nemá plánovanú pracovnú zmenu (spravidla: sobota, nedeľa) čerpať náhradné voľno v maximálnom rozsahu 1 pracovnej zmeny.

Našim cieľom je aj sociálne zabezpečenie našich zamestnancov v nadväznosti na bezpečnosť pri práci kde JLR motivujeme k dodržiavaniu a zvyšovania štandardov BOZP.

1.) Výpoveď z dôvodu pracovného úrazu so 100% zodpovednosťou zamestnávateľa – zamestnanec má nárok na odstupné: 15 x jeho priemerný mesačný zárobok.

2.) Zamestnanci budú mať k dispozícii vitamínové balíčky na zimu a iontové nápoje na leto.

Za účelom zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov prinášame nasledujúce benefity.

1.) Zamestnanci v triedach A až D budú o svojej pracovnej ceste informovaní aspoň 3 dni vopred.

2.) Odpracované hodiny nadčas, počas dní nepretržitého odpočinku a štátnych sviatkov, sa pre účel náhradného voľna vynásobia koeficientom 1,2.

3.) Pri práci nadčas bude zabezpečená doprava za splnenia podmienok stanovených v internom predpise zamestnávateľa, vydanom po prerokovaní s odborovou organizáciou.

4.) Zamestnanec, ktorý je v  JLR min. 6 mesiacov a úspešne získal novú pracovnú pozíciu v rámci JLR SK, bude uvoľnený na nové miesto v lehote podľa vzájomnej dohody, alebo

najneskôr jeden mesiac po tom, ako by zamestnancovi uplynula zákonná výpovedná doba.

5.) Zamestnanec môže s predchádzajúcim súhlasom vedúceho, čerpať náhradné voľno za prácu nadčas vopred, rozsah ale nesmie presiahnuť mínus 32 hodín.

6.) V prípade skončenia pracovného pomeru dohodou pred začatím plynutia výpovednej doby je zamestnancovi poskytnuté odstupné vo výške súčtu výpovednej doby a zákonného odstupného.

7.) Žiadna voľná pracovná pozícia nebude ponúknutá externému kandidátovi skôr, ako 5 dní po zverejnení pracovnej pozície interne.

8.) JLR v súlade s prevádzkovými možnosťami nedá zamestnancovi, ktorému do vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok ostáva menej ako 1 rok, výpoveď z organizačných dôvodov za splnenia podmienok stanovených v kolektívnej zmluve.

*V kolektívnej zmluve jasne deklarujeme aj všetky zákonom ponúkané možnosti, ktoré môžu zamestnanci využiť vo svoj prospech.  

Všetky vyjednané mzdy, benefity, finančné príplatky a príspevky sme sa snažili nastaviť k spokojnosti zamestnancov Jaguar Land Rover Slovensko. Samozrejme vždy je čo zlepšovať a my budeme neustále pracovať na tom, aby boli naši zamestnanci spokojní.