Moderné Odbory Jaguar Land Rover Slovensko

Pokračujeme! Návrh Dodatku č1. ku kolektívnej zmluve.

Vážení odborári, kolegovia, priatelia.

Slovo držíme a tak ako sme avizovali od začiatku mája a potom aj na spoločných stretnutiach so zamestnancami. Kolektívne vyjednávať chceme začať v priebehu augusta najneskôr  začiatkom septembra.

Podľa toho ako JLR odpovie na návrh Dodatku č.1, ku kolektívnej zmluve, ktorého kompletné znenie Vám prinášame nižšie.

JLR má 30 kalendárnych dní na odpoveď.

Výbor Moderných Odborov Jaguar Land Rover Slovensko sa uzniesol na nasledujúcom návrhu dodatku kolektívnej zmluvy, ktorá má reflektovať požiadavky zamestnancov.

Väčšina našich návrhov sa viaže a zároveň reflektuje nedostatky, ktoré vnímame ako veľké chyby, ktoré by sa mali riešiť aj na celonárodnej úrovni.

 

ZO OZ Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover Slovensko (ďalej len MOJLRSVK), predkladajú návrh Dodatku č: 1. kolektívnej zmluvy s cieľom zabezpečenia konkurencieschopnosti zamestnávateľa na hospodárskom trhu a súčasne v snahe o zlepšenie pracovných a mzdových podmienok zamestnancov a podmienok zamestnávania u zamestnávateľa.

 Návrh dodatku považujeme za vecný, východiskový základ pre vzájomnú zodpovednú spoluprácu, založenú na chápaní sociálnych záujmov a mzdových podmienok zamestnancov pri zohľadňovaní potrieb trhového hospodárstva.

Sociálne služby:

Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečiť sociálne vybavenie pracovného prostredia zamestnancov v podobe elektrických, elektronických a iných prístrojov v rámci jednotlivých
výrobných hál nasledovne:

– chladničky – oddychové zóny,
– mikrovlnná rúra – oddychové zóny,
– automaty s potravinami a vodou – oddychové zóny,
– zariadenia na dezinfekciu na ruky pred vstupom do každej jedálne,
– čistiace prostriedky na očistu zamestnancov ku každému radu umývadiel,
– lekárničku na každú linku,
– defiblirátor pre každú výrobnú halu,
– zriadenie a dokončenie fajčiarských zón v nami vybraných oblastiach.

Check up:

Prémiová zdravotná starostlivosť o zdravie zamestnancov JLR – Check UP:

Zamestnanec pracujúci v JLR, nepretržite 2. roky, získa nárok na prémiovú lekársku prehliadku -Check up.

Lekárska prehliadka musí byť zrealizovaná najneskôr do 4 mesiacov od uplynutia 2. roku pracovného pomeru u zamestnávateľa s intervalom uplatňujúcim nasledujúcu prehliadku po 2 rokoch odo dňa jej vykonania.

Po 6. rokoch nepretržitého trvania pracovného pomeru zamestnanca v JLR, vzniká zamestnancovi nárok na prémiovú lekársku prehliadku Check – up s intervalom uplatňujúcim nasledujúcu prehliadku pre každý kalendárny rok počas trvania pracovného pomeru v JLR.

Účasť na prehliadke je dobrovoľná, ospravedlnená s náhradou mzdy a viazaná na žiadosť zamestnanca, pričom jej neabsolvovanie nemá žiadne dôsledky na pracovné alebo mzdové podmienky zamestnanca.

Práca nadčas:

„Nariadenie výkonu práce nadčas zamestnávateľom musí byť prerokovaná so ZO MO AIOS
Jaguar Land Rover Slovensko s uvedením objektívneho dôvodu, ktorý spĺňa hmotnoprávne
podmienky.

Nariadenie výkonu práce nadčas zo strany zamestnávateľa musí byť dotknutému zamestnancovi oznámené v primeranom čase, najneskôr však 4 kalendárne dni vopred.

Konto pracovného času:

Navrhujeme zmenu v texte článku 3.1:

Plusové hodiny môže zamestnávateľ určiť v maxímálnom rozsahu samostatnej pracovnej zmeny v maximálnom trvaní 8 hodín -1x za 4 týždne na zamestnanca.

Navrhujeme doplnenie textácie článku 7.2: Za mínusové hodiny zamestnancovi popri základnej zložke mzdy patrí aj výrobný bonus.

Za každých 10 hodín odpracovaných z mínusového konta, získa zamestnanec nárok na jednorázovú odmenu 25€.

Zmenové kalendáre a termíny jeho oznámenia :

Predĺženie pracovného času a samostatnú pracovnú zmenu zamestnávateľ oznámi zamestnancovi minimálne 15 pracovných dní vopred.

Pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci:

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi za každých 5 kalendárnych rokov trvania jeho pracovného pomeru u zamestnávateľa 1 deň pracovného voľna s náhradou mzdy.

Náhradné voľno:

Každá odpracovaná hodina náhradného voľna sa násobí koeficientom 1,2. Uvedené neplatí pre poskytovanie variabilných zložiek mzdy za odpracovávanie náhradného voľna.

Odmeňovanie:

Transformovanie mzdového odmeňovania do nasledujúcich tarifných tried:

Kapitola 3, čl. 3.2 sa mení tak, že sa súčasné znenie vypúšťa a nahrádza nasledujúcim znením: Výška tarifnej mzdy, pre jednotlivé tarifné triedy, je stanovená v nasledovnej tarifnej tabuľke: 

 

TriedaTarifná mzda
1881 €
2921 €
3978 €
41131 €
51180 €
61235 €
71309
81446 €
91507 €
101578 €

Pravidlá pre zaradenie zamestnancov do jednotlivých tarifných tried vyplývajú z mapy zručností a odborností pre zamestnancov vo výrobe:

(A: 0,1,2,3 = Tarifná t: 1,2,3,4.

A+: 0,1,2,3,4 = Tarifná t: 4,5,6,7.

B: 0,1,2,3 = Tarifná t: 7,8,9,10.).

Pravidlá bonus:

Zmena systému hodnotenia dochádzky Výrobného bonusu zamestnancov sa mení z 3 mesiacov na 1.

Prestávka v práci:

,,Zamestnávateľ poskytuje prestávku v práci na odpočinok a jedenie zamestnancovi, ktorého pracovná zmena trvá viac ako šesť, ale menej ako dvanásť hodín, v súhrnnom trvaní 30 min s následnou ďalšou dodatočnou prestávkou v trvaní 6 min, ktoré kontinuálne nasleduje po uplynutí prestávky na odpočinok a jedenie zamestnanca, ktorá sa započítava do pracovného času zamestnanca.

V prípade ak SHMÚ bude v predpovedi počasia pre aktuálny deň, hlásiť 30°C a viac. Zamestnávateľ v zmysle ochrany pred záťažou teplom a chladom poskytuje prestávku v práci na odpočinok a jedenie zamestnancovi v súhrnnom trvaní 40 min.

Oddelenie BOZP o poskytnutí tejto prestávky informuje pomocou interných komunikačných kanálov, najneskôr do 09:45 hod, toho dňa, kedy teplota dosiahla minimálne 30°C.

V prípade ak SHMÚ bude v predpovedi počasia pre aktuálny deň hlásiť minimálne 35°C. A pri tejto teplote bude nariadená práca nadčas zamestnávateľ poskytne v zmysle ochrany zdravia pred záťažou teplom 5 minút prestávky po každej odpracovanje hodine.

V prípade, ak chce JLR nariadiť čerpanie prestávky v inom časovom úseku pracovnej zmeny ako je na pracovisku zaužívaná, musí ju zamestnancom ohlásiť minimálne 5 min internými komunikačnými kanálmi vopred, ako príde k jej reálnemu čerpaniu.”

Mzdové zvýhodnenia:

 ,,Zamestnávateľ poskytuje v nasledovných prípadoch, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce, popri dosiahnutej mzde aj nasledovné mzdové zvýhodnenia:

Typ mzdového zvýhodneniaPoskytované dohodnuté zvýhodnenie
Práca nadčas v pracovný deň

(§ 121 Zákonníka práce)

 

35 % PZ / 45% pri výkone práce v riziku

 

Práca nadčas v sobotu

(§ 121, § 122a Zákonníka práce)

 

63 % PZ / 73% pri výkone práce v riziku

 

 

Práca nadčas v nedeľu

(§ 121, § 122b Zákonníka práce)

 

65 % PZ  / 75% pri výkone práce v riziku

 

 

Práca nadčas v deň nepretržitého odpočinku v týždni

(§ 121 Zákonníka práce)

 

70 % PZ / 80 % pri výkone práce v riziku
 

Práca nadčas vo sviatok

(§ 121, § 122 Zákonníka práce)

 

 135 % PZ / 145 % pri výkone práce v riziku
 

Práca vo sviatok

(§ 122 Zákonníka práce)

 

 

100 % PZ

 

 

Práca v sobotu

(§ 122a Zákonníka práce)

 

 

50%  MM

 

 

Práca v nedeľu

(§ 122b Zákonníku práce)

 

100 MM

 

Nočná práca50%   MM
Nepretržitá prevádzka0,33€/ odpracovaná hodina

 Podpora osobnostného rozvoja formou štúdia:

Každý zamestnanec, ktorého pracovný pomer v JLR trvá najmenej 1 kalendárny rok a úspešne absolvuje maturitné skúšky, alebo 1, 2 alebo 3. stupeň štúdia vysokoškolského štúdia v zmysle osobitných predpisov, dostane jednorázovú odmenu vo výške 300 Eur splatnú v najbližšom výplatnom termíne po predložení potvrdenia o úspešnom absolvovaní príslušného stupňa vysokoškolského štúdia alebo ukončení stredoškolského vzdelávania v zmysle osobitého predpisu.

Kvalifikovanosť riadiacich zamestnancov:

JLR sa zaväzuje poskytnúť riadiacím pracovníkom (GL, PL, LL ), nasledujúce školenia v nasledujúcich témach: manažérske rozhodnutia, plánovanie času, spätná väzba, emocionálna inteligencia, komunikačné zručnosti, vodcovstvo a vedenie tímu.

Flexibilný pracovný čas:

Voliteľný flexibilný pracovný čas je:

od 6:00 hod. do 9:15 hod. a 

– od 13:30 hod. do 18:00 hod.

Pružný flexibilný pracovný čas sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu, ktorej charakter umožňuje použitie pružného pracovného času a zároveň prejavili záujem o jeho použitie.

Bližšie podmienky uplatňovania flexibilného pracovného času upraví interný predpis zamestnávateľa JLR Slovakia prijatý po dohode s odborovou organizáciou, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto KZ.”

Home office:

Uplatňuje sa spôsob rozvrhovania pracovného času v podobe osobitného modelu Home office, pričom minimálny fond pre rozvrhnutie pracovného času spôsobom Home office sú 4 pracovné dni (pracovné zmeny) zamestnanca za kalendárny mesiac. Konkrétny spôsob rozvrhnutia pracovného času si dohodne zamestnanec so svojím nadriadeným zamestnancom.

Home office sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu, ktorej charakter umožňuje aplikovanie pružného pracovného času a zároveň prejavili záujem o jeho aplikovanie.

Bližšie podmienky uplatňovania flexibilného pracovného času upraví interný predpis zamestnávateľa JLR Slovakia prijatý po dohode s odborovou organizáciou, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto KZ.”

Dôležité osobné prekážky:

V prípade, ak v JLR pracujú obaja rodičia na rovnakej zmene a majú doma nezaopatrené, maloleté dieťa, ktoré je žiakom 1. stupňa povinnej školskej dochádzky, jeden z rodičov môže odmietnúť výkon práce nadčas a nariadenie výkonu práce zahŕňajúce sa do kladného fondu hodín konta pracovného času. – Tento dodatok je v platnosti, ale žiadame jeho ukotvenie v KZ.

Doslov:

Prácu odborov považujeme za neustály proces pri zlepšovaní podmienok, ktoré reflektujú požiadavky zamestnancov až spoločnosti.

Vstup do kolektívneho vyjednávania nás zaväzuje zodpovednosťou k sebe, k svojim rodinám a okoliu ovplyvniť život k lepšiemu.

Zároveň je to príležitosť vytvoriť priestor pre dožadovanie sa lepších mzdových a pracovných podmienok aj pre odborárov a zamestnancov v ostatných firmách. Čo sa nám opätovne vráti v zlepšenej vyjednávacej pozícií.

Máme jedinečnú možnosť ísť príkladom a znova ukázať ľudom, že zomknúť sa, spolupracovať, rozumne sa dožadovať svojich práv a lepších podmienok má zmysel.

Každý kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojuje, ten jej nie je hoden. (Aj finančnú)

Preto každý kto si myslí, že mu lepšie platové, pracovné a sociálne podmienky vybojuje druhý ten ich nie je hoden. 

Tak ako sme tu my pre vás, potrebujeme aby ste tu boli aj vy pre nás.

Nadchádza ťažké obdobie a my budeme potrebovať Vás. Vašu, trpezlivosť, angažovanosť, pomoc pri organizovaní sa, budovaní členskej základne, šírení a vyhľadávaní nových informácii, ktoré komunikujte a zdieľajte s ostatnými.

Úplným základom užitočnosti odborov je, aby mali silnú podporu od samotných zamestnancov, teda dostatočne veľkú a aktívnu členskú základňu. 

Sme v tom spolu!

Peter Mrázik